ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ