ຂັ້ນພື້ນຖານ

 • ຝຶກທັກສະໃນການຟັງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ

 • ຮຽນຮູ້ອັກສອນ ແລະ ຫຼັກການອ່ານຄຳສັບໃນພາສາອັງກິດ

 • ຝຶກທັກສະໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 

 • ຝຶກທັກສະໃນການຂຽນຄຳສັບ, ສຳນວນທີ່ມັກໃຊ້ ແລະ ປະໂຫຍກຕ່າງໆ

 • ຝຶກທັກສະໃນການສົນທະນາພາສາອັງກິດ ເພື່ອນຳໃຊ້ທັກສະທັງໝົດ

ຂັ້ນພື້ນຖານ

 • ເນັ້ນການບົດສົນທະນາ, ຄຳສັບ ແລະ ສຳນວນທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງໃນທຸກສະຖານະການ

 • ຝຶກທັກສະໃນການຟັງບົດເລື່ອງສັ້ນ ແລະ ທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍຄຳອະທິບາຍຂອງຜູ້ຮຽນ

 • ຝຶກທັກສະໃນການອ່ານບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວສານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງພ້ອມ ແປຄວາມໝາຍ

 • ຝຶກທັກສະໃນການເວົ້າກັບຄູ່ສົນທະນາ, ການພັນລະນາ, ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ

 • ຮຽນຮູ້ໄວຍາກອນບາງສ່ວນຈາກລະດັບຕົ້ນເຖິງລະດັບກາງ

 • ແນະນຳການໃຊ້ງານວັດຈະນານຸກົມອັງກິດ-ອັງກິດ

ຂັ້ນສູງ

 • ຮຽນຮູ້ຄຳສັບສຳລັບວິຊາຊີບດ້ານທຸລະກິດ, ການຂຽນຈົດໝາຍ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ໃນການເຮັດວຽກ

 • ການອ່ານບົດຄວາມກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດ

 • ຮຽນຮູ້ການສົນທະນາພາສາອັງກິດໃນທີ່ເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນໃນຫ້ອງການ

 • ທັກສະໃນການນຳສະເໜີບົດລາຍງານຕ່າງໆໃນພາສາອັງກິດ

 • ການແປຂ່າວສານໂດຍຈັດລຳດັບຄວາມຍາກງ່າຍໃຫ້ແຕ່ 1-3 ລະດັບທີ່ເນັ້ນທັກສະໃນການຟັງ, ອ່ານ, ເວົ້າ ແລະ ຂຽນໄປພ້ອມກັນ

 • ແນະນຳການຮຽນຕໍ່ພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົນເອງແບບມີປະສິດທິພາບພ້ອມທັງມີການທົດສອບໃຫ້ເຫັນໃນຕົວຈິງຂອງຊ່ວງ

  ຮຽນຫຼັງຈາກຮຽນຈົບໄປສາມາດນຳໃຊ້ເທັກນິກດັ່ງກ່າວຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ

 • ແນະນຳການໃຊ້ງານວັດຈະນານຸກົມອັງກິດ-ອັງກິດທົ່ວໄປ ແລະ ສຳລັບທຸລະກິດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ແບບມືອາຊີບ

  ພ້ອມທັງນຳສະເໜີໄວຍາກອນຂັ້ນກາງຈົນເຖິງຂັ້ນສູງ

 

 

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ